Nagradni konkurs – BOJIMO GRAD

I UVODNE NAPOMENE

Organizator nagradnog konkursa “BOJIMO GRAD” (u daljem tekstu: Konkurs) je Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS”, Laze Telečkog 2, (dalje: Organizator ili OPENS) koji organizuje Konkurs u skladu sa ovim Uslovima.

Ovaj dokument definiše način izvođenja i učestvovanja na Konkursu.

Konkurs se realizuje na posebno kreiranoj web stranici (aplikaciji) www.bojimograd.rs

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Uslovi po kojima se odvija Konkurs javno su objavljeni na web stranici (aplikaciji) na kojoj se Konkurs sprovodi – www.bojimograd.rs

Nagradni konkurs „BOJIMO GRAD“ traje od 05.11.2018. u podne do 10.12.2018. godine u podne.

Pre nego što uzme učešće u Konkursu, svaki Učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove.

Samim učešćem u Konkursu, smatraće se da je Učesnik pročitao i razumeo uslove Konkursa i složio se sa njima.

II OPIS KONKURSA I NAČIN UČESTVOVANJA U KONKURSU

Na web stranici www.bojimograd.rs se organizuje konkurs „BOJIMO GRAD“ u okviru kojeg Učesnici šalju svoje autorkse videe, u skladu sa uslovima konkursa, a koji će se nagrađivati u skladu sa propisanim uslovima.
Zainteresovani se za učešće u Konkursu prijavljuju slanjem videa koji je u skladu sa propisanim uslovima konkursa putem sajta www.bojimograd.rs.
Stručni žiri u sastavu – reditelj, predstavnik Organizatora i predstavnik marketinške agencije biraju videe ili delove pristiglih videa od kojih montiraju prvi dokumenarni film o mladima Novog Sada.
Svi Učesnici čiji autorski materijali budu deo tog filma, a poslati su u okviru Konkursa, biće nagrađeni u skladu sa propisanim uslovima u ovom dokumentu.
Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

 • su saglasni sa uslovima ovog Konkursa;
 • žele da pošalju svoje kreativne radove na zadatu temu na web stranicu www.bojimograd.rs u svrhu učestvovanja u Konkursu;
 • pošalju svoje autorske radove putem sajta www.bojimograd.rs u naznačenom roku;
 • pristaju da Organizator prikupljene radove koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada Učesnicima;
 • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih autorskih i srodnih prava autora, na sve videe druge materijale, uključujući i izmenu istih, te da od njih izradi film i promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je video
 • Učesnika prošao na Konkursu ili obaveštenja u toku Konkursa;

Svi koji ispunjavanju navedene uslove imaju pravo učešća, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji i realizaciji ovog nagradnog konkursa, kao i članova njihovih porodica.
Učesnik može da pošalje neograničen broj autorskih videa na Konkurs, sve dok oni ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su autorski, odnosno da Učesnik na Konkursu polaže sva autorska i srodna prava nad snimljenim materijalom
 • da su snimani landscape – u formatu 16:9
 • da nisu veći od 100 MB
 • da su u formatu: .mov .avi ili .mp4
 • da poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Organizator
 • da predstavljaju mlade Novog Sada u pozitivnom svetlu

Svi materijali koji ne odgovaraju na temu Konkursa, dostavljeni su Organizatoru na neki drugi način ili su dostavljeni van naznačenog vremenskog okvira ne mogu da učestvuju u Konkursu.

Zabranjeno je slanje materijala uvredljivog ili pornografskog sadržaja, koji opisuje nasilje, sadrže neprimerene reči, govor mržnje ili su postavljeni u komercijalne svrhe ili svrhe oglašavanja. Zabranjeno je prikazivanje alkoholnih i duvanskih proizvoda i bilo kojih drugih opojnih sredstava.
Organizator će prihvatiti samo radove koji su u skladu sa zadatom temom i koje poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše OPENS.
Organizator zadržava pravo da proveri verodostojnost svake prijave i da u cilju toga obavi razgovor sa Učesnicima.
Organizator zadržava pravo da prilikom odabira dobitnika traži proveru ispunjenosti ovih Uslova ali i da ih u skladu sa tim ne uzme u obzir prilikom odabira materijala od kog će se montirati prvi dokumentarni film o mladima Novog Sada.
Svi pristigli materijali biće pregledani od strane administratora i ukoliko ispunjavaju propisane Uslove biće postavljeni na sajt www.bojimograd.rs u roku od najviše 48 sata od momenta prijave.
Organizator nije u obavezi da obavesti Učesnike o tome da određeni materijal nije zadovoljio tražene kriterijume, odnosno da je njihova prijava odbijena.

III MEHANIZAM KONKURSA

Kriterijumi kojima će se žiri voditi prilikom pregleda materijala su sledeći:

 • Odgovor na zadatu temu;
 • Inspirativnost;
 • Kreativnost;
 • Poštovanje etičkih i moralnih standarda prilikom kreiranja prijave;
 • Kvalitet/rezolucija i format u kom je video kreiran;
 • Sveobuhvatan utisak prijave (videa i propratnog teksta) koje odgovaraju na temu Konkursa, a imaju za cilj da Organizatoru pokažu duh mladih ljudi Novog Sada;

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne, prijave za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog Konkursa ili koje tehnički ne zadovoljavaju minimum kriterijuma koji određuje Konkurs, bez posebnih objašnjenja.

IV NAGRADE

Svi Učesnici konkursa čiji autorski materijali budu deo prvog dokumentarnog filma o mladima Novog Sada koji će biti montiran od materijala pristiglih na ovom Konkursu biće pozvani na premijeru filma u prva dva meseca 2019. godine.
Žiri će odabrati četiri autora najboljih kadrova dokumentarnog filma BOJIMO GRAD koji time stiču pravo na glavnu nagradu – obilazak svih pet EXIT festivala u regionu 2019. godine uz OPENS kamper, ishranu i smeštaj tokom trajanja tih festivala.
Osim ove nagrade, OPENS dodeljuje i sledeće nagrade prema odluci žirija:

 • Dva fotoaparata Instax mini – 5. i 6. nagrada
 • Dve akcione kamere – 7. i 8. nagrada
 • Dron sa kamerom – 9. nagrada
 • Bežične slušalice – 10. nagrada
 • OPENS poklon pakete svim autorima čiji materijali su postali deo dokumentarnog filma BOJIMO GRAD

Četvoro Učesnika koje stručni žiri odabere kao autore najboljih kadrova i koji time stiču pravo da uz OPENS kamper obiđu svih pet EXIT festivala u regionu tokom 2019. godine postaće ambasadori OPENS-a i stoga su dužni da se obavežu da će tokom poseta festivala promovisati pozitivne vrednosti i stavove Organizatora i vladati se u skladu sa tim.
Organizator zadržava pravo da prilikom odabira ambasadora OPENS-a prethodno stupi u kontakt sa Učesnicima i prikupi više informacija o njima u cilju definisanja svih aspekta saradnje.
Odabrani ambasadori OPENS-a se obavezuju da potpišu sporazum o razumevanju i poštovanju vrednosti OPENS-a.
Ukoliko se Učesnik ne odazove nakon tri pokušaja Organizatora da stupi u kontakt sa njim u roku od 48 sati, nagrada će pripasti sledećem Učesniku prema rangiranju koje je napravio stručni žiri.
Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim uslovima. Osvojena nagrada se ne može preneti na drugo lice.
S obzirom na to da isporuka nagrada zavisi od stanja zaliha dobavljača u momentu zakazane premijere filma BOJIMO GRAD, a usled eventualne nemogućnosti isporuke identičnog modela određenog nagradnim Konkursom, Organizator se obavezuje da nabavi odgovarajući model sličnih performansi i istog cenovnog ranga.

V AUTORSKA PRAVA

Materijali koje Učesnici šalju na Konkurs moraju biti autorski, odnosno oni moraju biti videa koje dostavljaju za učešće u Konkursu.
Organizator ima pravo na korišćenje i objavljivanje svih materijala koji su predmet učešća na Konkursu, kao i njihovih delova i to za promociju Konkursa i Organizatora u bilo kojem obliku i u bilo kojem mediju. Pri tome će Organizator nastojati da navede ime autora, ali nije odgovoran ukoliko to ne učini. Pri ovakvom korišćenju i objavljivanju, autor se odriče bilo kakvih potraživanja od Organizatora.

VI ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Svi lični podaci koje je Učesnik poslao biće namenjeni isključivo u svrhe Konkursa i neće se proslediti trećim licima, osim ako to bude potrebno zbog izvođenja Konkursa. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i isti neće biti pohranjivani od strane Organizatora.

VII PREKID KONKURSA

Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili odlukom Organizatora, a Orgaizator nije dužan da Učesnike obavesti o prekidu Konkursa.

VIII IZMENA PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih uslova, bez obaveze da o tome blagovremeno obavesti sve Učesnike.

IX OPŠTE ODREDBE I SAGLASNOSTI

OPENS obaveštava sve Učesnike na ovom Konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na Konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na Konkursu učestvuje.
Samim učešćem u ovom nagradnom Konkursu saglasni ste sa propisanim Uslovima Konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Prijavom za učestvovanje na ovom Konkursu smatra se da je svaki Učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.
Takođe sam saglasan/a da su materijali nastali tokom realizacije ovog Konkursa moje autorsko delo i da mogu da se koriste na internet stranici www.bojimograd.rs koju je postavio OPENS, kao i da se koriste u druge marketinške svrhe na neograničeno vreme (u medijima, na društvenim mrežama i dr.), kao i da mogu da se koriste u kreiranju i promovisanu filma BOJIMO GRAD koji će biti rezultat ovog Konkursa, na neodređeno vreme.
Potvrđujem da sam obavešten/a i saglasan/a da se moji lični podaci kao što su ime, prezime, e-mail adresa prikupljaju isključivo zbog identifikacije potencijalnog dobitnika nagrade.
Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran/a od strane Organizatora u vezi ove akcije.
Potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog Konkursa ne prihvati ili ukloni sve tekstove, video zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, prikazivanjem maloletnih lica, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom Organizatora – dovođenje OPENS-a u lošu konotaciju, itd.).
Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (tekstova, video zapisa, fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
Potvrđujem da sam isključivi autor materijala dostavljenih u okviru Konkursa, odnosno da nad istim ne postoje autorska ili druga prava drugog fizičkog ili pravnog lica. Ukoliko dođe do eventualnog kršenja prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za ovo kršenje snosi Učesnik koji je poslao sporni materijal. Svaki odobren materijal može biti korišćen od strane Organizatora u komercijalne svrhe.
Saglasan sam da Organizator bude jedini, isključivi i trajni vlasnik materijala koji učesnik kreira i dostavi u okviru Konkursa bez ikakve plative naknade od strane Organizatora ka Učesniku. Pojam „Materijal” u ovim uslovima učešća u nagradnom Konkursu označava svaki sadržaj koji učesnik dostavi u okviru Konkursa (video zapisa, fotografija i tekst);
Potvrđujem da nepovratno prenosim Organizatoru sva prava, intelektualnu svojinu na svim Materijalima, bez bilo kakvih tereta i nezavisno od svih založnih prava, potraživanja i drugih obaveza, u najvećoj meri koja je propisana zakonom. Pojam „Prava intelektualne svojine” u ovim uslovima za učešće u nagradnom Konkursu označava sva prava, u bilo kojoj zemlji ili jurisdikciji, koja se odnose na patente, pronalaske, poslovne tajne, kao i prava u vezi sa naučno-tehničkim znanjem, autorska prava (uključujući dodatke i obnove) i prava srodna autorskim pravima, podatke o zaštiti podataka, prava proizvođača baza podataka, registrovani dizajn, prava na dizajn, prava na industrijski dizajn i industrijske modele, žigove, robne marke, poslovna imena, zaštitne znake, prava na logo, imena domena, kao i sve registracije i zahteve za registraciju gore pomenutih pojmova;
Saglasan sam da Organizator može da u celosti prenese svojinu na Materijalu na treća lica, bez ograničenja;
Potvrđujem da Materijal može biti korišćen, menjan, dupliciran i/ili umnožavan u svim formama i za svaku vrstu medija, uključujući i elektronske medije, širom sveta od strane Organizatora ili potonjeg vlasnika Materijala, bez ograničenja. Organizator, kao i potonji vlasnik Materijala, ima pravo da kombinuje bilo koji Materijal sa drugim podacima, materijalom ili dizajnom;
Saglasan sam da neću primiti nikakvu nadoknadu povodom korišćenja Materijala od strane Organizatora i/ili potonjeg vlasnika Materijala. Odričem se svih moralnih prava u vezi sa Materijalom, u najvećoj meri u kojoj to omogućavaju relevantni propisi;
Potvrđujem da su sva lica koja se pojavljuju ili pominju na Materijalima uključujući samog Učesnika dali saglasnost za prikazivanje Materijala za namene ovog Konkursa;
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Novom Sadu.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Organizator zadržava pravo na izmenu pravila i otkaz/prekid Konkursa ili stavljanje Konkursa u stanje mirovanja ako to zahtevaju tehnički, komercijalni ili drugi razlozi. O svim izmenama i novostima nagradnog Konkursa, Organizator nije u obavezi obavestiti Učesnike. Organizator nije odgovoran ukoliko web sajt www.bojimograd.rs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja, odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.
U Novom Sadu, dana 02.11.2018. godine

ORGANIZATOR:
Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope-OPENS”